Yoshifs Magic Water

Ultra nourishing hair mist for the ultimate shine and quick fixing on the go

Return vitality and luster to hair from roots to ends. Through electrolyte deoxidization, this amino ion water treatment mist hydrates and protects hair with sage leaf and rosemary extracts while soybean extract adds maximum shine.

With its all-alkaline potion, Yoshifs Magic Water penetrates deep within each follicle and neutralizes the pH levels of hair. Formulated to nourish the cuticle prior to styling or to revive and refresh worn hair, Yoshifs Magic Water opens up the hair shaft so styling products used in conjunction with the mist can be delivered directly to into the core.

Spray on freshly washed hair as a pre-treatment for blow-drying or use as a secret weapon to quickly refresh worn hair. Yoshifs magic water seamlessly removes odor, oil or product build up so hair is as good as new. Any way you use it the result is unparalleled nourishment for the ultimate in hair suppleness.

Benefits:

 • Weightlessly nourishes and hydrates hair Controls frizz
 • Prevents future damage when used as a pre-treatment for blow-drying and coloring
 • Transforms sun or heat-damaged hair into silky, shiny and nourished
 • Cleanses, rids hair of odor and oil as a quick fix for dirty hair
 • Promotes scalp circulation
 • Enhances any styling product by opening up the hair cuticle for optimum penetration


 • Featured in :

Yoshifs Conc Magic Treatment

Long-lasting repair for stronger, shinier hair

Restore hair from the inside out with Yoshifs Conc Magic Treatment. Dry, damaged hair loses vitality and nutrients through holes and cracks in the cuticles. Yoshifs Amino Conc treatment utilizes alkaline amino acids and nutrients that seal the cuticles and repair hair so it has never felt healthier or shinier.

Yoshifs Conc Magic Treatment is formulated for use in between shampoo and conditioner. It can also be mixed with daily conditioner to open the cuticle and allow the product to penetrate deeper. The anti-oxidant rich formula transforms dull, coarse hair into a texture that is silky, supple and luminous.

Benefits:

 • Weightlessly nourishes and hydrates hair
 • Prevents future damage
 • Visibly transforms sun or heat-damaged hair into silky, shiny and nourished
 • Reveals intensity and depth of color
 • Controls frizz
 • One treatment lasts for more than a week
 • Increased Volume

Featured in :
 

 

 

 

 

 

©2012 All Rights Reserved Yoshi Hair Studio         home bio  salon  services haute air! press/media contact us  gallery products  online appontment    |   privacy policy terms & conditions